Cennik

Nieodpłatne świadczenie udzielane przez przedszkole w wymiarze do 5 godzin dziennie realizowane jest w godzinach od 7.00 do 12.00 i obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w wyżej wymienionych godzinach, bez wyżywienia

Rodzice ponoszą odpłatność za:

1. Korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki poza czasem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa powyżej.

2. Wyżywienie dziecka ( 14 zł / dzień)

3. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług  przedszkola poza godzinami wyżej wymienionymi (od 7.00 do 12.00) rodzic ponosi odpłatność w kwocie:

1) 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

2) 0,50zł za każdą rozpoczętą godzinę dla rodzin objętych Programem pn „Krakowska Karta Rodzinna 3+”

3) 0,50zł za każdą rozpoczętą godzinę dla rodzin objętych Programem pn „Kraków dla Rodziny”N”

4. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn”Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Programem pn „Kraków dla Rodziny „N” opłata za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki poza czasem nieodpłatnego świadczenia wynosi 0 zł

Rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą opłaty wyłącznie za korzystanie z wyżywienia.