Statut

STATUT

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu używana na pieczęciach:

 

Przedszkole Mali Przyjaciele

31 – 126 Kraków

Michałowskiego 11/1

tel 795 023 130

 

 1. Przedszkole Mali Przyjaciele jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
 3. Przedszkole Mali Przyjaciele mieści się w Krakowie przy ulicy Michałowskiego 11/1
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Alicja Kulczycka.
 5. Przedszkole Mali Przyjaciele działa na podstawie:

     Ustawy o Systemie Oświaty, niniejszego statutu.

 1. Przedszkole Mali Przyjaciele zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne ustalone w odrębnych przepisach i prowadzi rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Przedszkole Mali Przyjaciele funkcjonuje cały rok szkolny (włącznie z wakacjami) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organy Przedszkola. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy się 31 sierpnia roku następnego.
 3. Przedszkole Mali Przyjaciele czynne jest od godziny 7.00 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Działalność przedszkolna finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne.
 5. Usługi świadczone w Przedszkolu Mali Przyjaciele są odpłatne na podstawie umowy podpisanej przez rodziców.
 6. Opłata stała za Przedszkole Mali Przyjaciele nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 7. Przedszkole Mali Przyjaciele zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
 8. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu Mali Przyjaciele pobierana jest z góry, do 5-tego każdego miesiąca.
 9. Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z dołu, do 5-tego każdego miesiąca. Jest to wysokość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w przedszkolu.
 10. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku, gdy:
 • Zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej
 • Rodzice zalegają z opłatą za dwa miesiące pobytu dziecka w przedszkolu
 1. W razie zwolnienia miejsca przez dziecko, Dyrektor ma prawo przyjąć nowe dziecko z listy rezerwowej.

 

 

Rozdział II

Cele i zadnia przedszkola

 1. Przedszkole Mali Przyjaciele realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, jak również określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a w szczególności:
 • wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.
 • obejmuje opieką dzieci i zapewnia im bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju
 • organizuje proces wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • kształtuje uniwersalne umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka
 • współpracuje z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 1. Przedszkole Mali Przyjaciele realizuje swoje cele i zadania dając dzieciom możliwość rozwoju poprzez:
 • poznawanie i rozumienie siebie i świata
 • budowanie systemu wartości
 • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie
 • współpracę z rówieśnikami i nauczycielem
 • organizowanie zajęć w małych zespołach
 • stworzenie dziecku możliwości wyboru zadań, środków, materiałów, partnerów w czasie realizacji zadań
 • stwarzanie warunków do spontanicznej i swobodnej zabawy
 • wykonywanie prostych prac porządkowych i czynności samoobsługowych
 • organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz zajęcia wyrównawcze
 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej to :
 • zajęcia zorganizowane
 • zabawa
 • twórczość artystyczna
 • czynności samoobsługowe
 • spacery, wycieczki
 • imprezy okolicznościowe i uroczystości.
 1. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
 • informuje na bieżąco rodziców o postępach dziecka poprzez organizowanie w przedszkolu spotkań grupowych, indywidualnych, zajęć otwartych i uroczystości z udziałem rodziców
 1. Przedszkole Mali Przyjaciele zapewnia każdemu z wychowanków niezbędne warunki do psychicznego i fizycznego rozwoju dziecka oraz przestrzega praw określonych w KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA.

 

 1. Do zadań przedszkola należy:
 • monitorowanie i stymulowanie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego dzieci z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości
 • kształtowanie u dzieci nawyków służących ochronie zdrowia i zachowaniu bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności fizyczno – ruchowej
 • budzenie u dzieci świadomości moralno – etycznej, kulturowej oraz wrażliwości artystycznej
 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 

 

Rozdział III

Organy przedszkola

 1. Organem prowadzącym Przedszkole Mali Przyjaciele jest :
 • Alicja Kulczycka –dyrektor

 

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli.
 2. Zadania dyrektora są następujące:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz
 • koordynowanie opieki nad dziećmi
 • współpraca z rodzicami
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
 • zawieranie umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług przedszkola
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zapewnianie bieżącego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola
 • dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.
 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju

 

 

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola Mali Przyjaciele jest grupa złożona z dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W przedszkolu jest realizowane roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich zgodnie z podstawą programową.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w przedszkolu przeprowadzane jest badanie gotowości szkolnej. Arkusze obserwacyjne są wydawane Rodzicom do 20.04 roku poprzedzającego pójście dziecka do szkoły.

Dla dzieci 3 i 4 letnich wydawany jest roczny arkusz obserwacyjny.

 1. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 15. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukonczyło 2,5 lat.
 3. Do realizacji celów statutowych Przedszkole Mali Przyjaciele posiada:
 • Trzy sale zajęciowe ( w tym sala zabaw ruchowych)
 • Dwie szatnie
 • Dwie łazienki dla dzieci przy Salach zajęć
 • Zaplecze sanitarne dla personelu
 • Aneks kuchenny dla personelu

 

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora. Uwzględnia on wymagania higieniczne i zdrowotne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 

Rozdział V

Rodzice

 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców należą:
  • Współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania
  • Przestrzeganie niniejszego statutu i rozkładu dnia (przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola)
  • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu
  • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
  • Udzielenie pełnej informacji o zdrowiu dziecka
 1. Rodzice mają prawo:
 • Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
 • Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola
 • Aktywnego włączania się w życie Przedszkola
 • Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla Rodziców i dzieci
 • Udział w zebraniach ogólnych i indywidualnych Rodziców
 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w grupie
 1. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek Rodziców lub nauczycieli.
 2. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami:
 • Zebrania grupy
 • Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami.
 • Zajęcia otwarte
 • Strona internetowa Przedszkola, poczta elektroniczna

 

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
 2. Dopuszcza się możliwość pracy osoby prowadzącej Przedszkole oraz wolontariuszy.
 3. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 4. Do zadań Nauczycieli należy:
 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, oraz dokumentowanie tych obserwacji
 • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
 • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną
 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
 • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
 • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
 • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z planu pracy
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
 • Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
 • Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
 • Zachęcenia ich do działalności w Przedszkolu
 1. Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest indywidualnie.
 2. Do obowiązków pracowników obsługi należy:
 • Zapewnienie czystości i ładu w Przedszkolu
 • Szczegółowy zakres obowiązków ustala Dyrektor

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 • Udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola
 • Umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola
 1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2017