Statut

STATUT

Publicznego Przedszkola

Mali PrzyjacielePodstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017)

ROZDZIAŁ I

§1

Nazwa i typ Przedszkola


1. Publiczne Przedszkole Mali Przyjaciele w Krakowie jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się przy ul. Michałowskiego 11/1, 31-126 w Krakowie.

3. Przedszkole używa nazwy: Publiczne Przedszkole Mali Przyjaciele.

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest osoba fizyczna, dyrektor – Alicja Kulczycka.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole Mali Przyjaciele  w Krakowie.
2. Ustawie –  należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Przedszkola Mali Przyjaciele w Krakowie.

4. Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu Mali Przyjaciele w Krakowie.

5. Rodzicach- należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem w Publicznym Przedszkolu Mali Przyjaciele w Krakowie.

6. Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do  Publicznego Przedszkola Mali Przyjaciele w Krakowie.

§ 3

Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola.

1.Na fundusz Przedszkola składają się:

a) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców dla dzieci uczęszczających powyżej 5 godzin,

b) dotacje z budżetu gminy.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Przedszkola

§ 4

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Do zadań Przedszkola należy:
 3. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 4. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 5. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 6. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 7. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 8. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 9. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 10. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 11. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 12. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 13. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 14. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 15. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 16. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 17. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 18. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 19. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 5

 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidulanych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.
 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 8. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 9. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 10. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem ust. 12;
 11. porad i konsultacji.
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 13. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 14. organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 15. informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
 16. we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem, z zastrzeżeniem ust. 12;
 17. ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
 18. informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 19. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 20. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 21. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
 22. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 23. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań;
 24. prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 25. prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 26. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu.
 27. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawa oświatowego.

§ 6

 1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
 3. wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
 4. dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;
 5. podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;
 6. sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
 7. gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu;
 8. tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia i uwzględnienie dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.
 9. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
 10. wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
 11. przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
 12. zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
 13. respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;
 14. zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie.
 15. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
 16. współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
 17. przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;
 18. w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;
 19. tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci o zdrowie.

§ 7

 1. Zadania Przedszkola, o których mowa w § 4 ust. 2, są realizowane poprzez:
 2. dobrze opracowany program wychowania przedszkolnego;
 3. odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do pełnej realizacji programów wychowania przedszkolnego;
 4. zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 5. organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka;
 6. Przy realizacji zadań Przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka poprzez:
 7. dostosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i zainteresowania dziecka;
 8. tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie właściwych zachowań dziecka.
 9. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:
 10. systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
 11. zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 12. opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

ROZDZIAŁ III

Organy Przedszkola

§ 8

 1. Organami Przedszkola są:
 2. Dyrektor Przedszkola;
 3. Rada Pedagogiczna.

§ 9

 1. Dyrektor Przedszkola jest powoływany i odwoływany przez osobę prowadzącą Przedszkole.
 2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
 4. kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 6. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 9. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 10. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 11. stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;
 12. wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

– skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli dziecko nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

–  nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

 • do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;
 • dokonuje oceny pracy nauczyciela;
 • dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu.
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.
 • Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
 • wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
 • tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
 • Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i  rodzicami.
 • Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem.
 • Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do  zestawu programów wychowania przedszkolnego.


§ 10

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 7. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
 9. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
 10. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
 11. ustalanie regulaminu swojej działalności;
 12. przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.
 13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 14. organizację pracy Przedszkola;
 15. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych;
 16. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 17. dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
 18. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
 19. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 20. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
 21. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 22. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Przedszkola.

§ 11

 1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
 2. gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;
 3. zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji;
 4. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§ 12

 1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez organ prowadzący Przedszkole.
 2. Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019: 19.04.2019, 02.05.2019, 21.06.2019. Przerwa wakacyjna: 12 – 31.08.2019
 3. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
 4. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.
 5. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:
 6. liczbę  oddziałów;
 7. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 8. tygodniowy wymiar zajęć religii;
 9. czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 10. liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
 11. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 12. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 13. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.
 14. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
 15. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
 16. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący. 

§ 13

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii  powinien wynosić:
 3. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
 4. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

§ 14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w grupie wynosi nie więcej niż 25.

§ 15

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.
 2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola.
 3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do sali.
 4. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje nieobecność dziecka w Przedszkolu w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka.
 5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
 6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z Przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
 7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa w ust. 6, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.
 9. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.

§ 16

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7:00 do 12:00.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu rodzice są zobowiązani do jej zgłoszenia, co wiąże się z odmówieniem wyżywienia w danym dniu.
 3. Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu do dnia 10 każdego miesiąca. Jeżeli 10 dzień wypada w dzień wolny od pracy opłaty wnosi się w pierwszy dzień roboczy po 10 dniu miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat są naliczane ustawowe odsetki. 
 4. Dzieci korzystają z trzech posiłków.
 5. W czasie codziennej przerwy na posiłki dzieci, które nie korzystają z wyżywienia w Przedszkolu, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, spożywają przyniesione z domu kanapki.

§ 17

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
 2. zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;
 3. potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
 4. oczekiwania rodziców.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wychowawcy, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 18

 1. Przedszkole systematycznie współpracuje i współdziała z rodzicami.
 2. Współpraca i współdziałanie odbywa się w formie:
 3. zebrań oddziałowych z wychowawcami i nauczycielami;
 4. zebrań otwartych;
 5. indywidualnych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami;
 6. kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną;
 7. informacji na stronie internetowej Przedszkola i portalu internetowym (Facebook);

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 19

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Kodeksu pracy.
 3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu pracy.
 4. W Przedszkolu obowiązuje Regulamin pracy.

§ 20

 1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
 2. zapewnienie stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć;
 3. przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu;
 4. zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku;
 5. Nauczycielowi  nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela.

§ 21

 1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:
 2. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;
 3. zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
 4. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
 5. zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach Przedszkola poprzez:
 6. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
 7. pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść kulturalnych;
 8. informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
 9. odbywanie spotkań z rodzicami przynajmniej dwa razy w roku;
 10. organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami (dyżurów) jeden raz w miesiącu;

§ 22

 1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego.

§ 23

 1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzania obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.
 3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tę nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia.

§ 24

 1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy:
 2. realizowanie zaleceń specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. korzystanie z porad i konsultacji specjalistów;
 4. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel:
 5. kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie i sprawność ruchową;
 6. organizuje zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci;

§ 25

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zwanych dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
 3. Do zadań wychowawcy należy:
 4. planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;
 5. ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu dnia;
 6. współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;
 7. utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;
 8. prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9. Dyrektor na wniosek nauczyciela może odwołać go z funkcji wychowawcy.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy.

§ 26

 1.  Do zadań innych pracowników Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:
 2. przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;
 3. właściwe reagowanie na zauważone ryzykowne zachowania dzieci poprzez powiadamianie o nich wychowawcy i Dyrektora.

ROZDZIAŁ VI

Dzieci Przedszkola

§ 27

 1. Dziecko ma prawo do:
 2. pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości; winno ono wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia,
 3. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 4. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej,
 5. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 6. Do obowiązków dziecka należy:
 7. szanowanie swoich kolegów oraz wytworów ich pracy,
 8. słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,
 9. przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,
 10. szanowanie poglądów i przekonań innych osób,
 11. troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,
 12. staranność w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Przedszkola,
 13. nieoddalanie się od grupy,
 14. zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji dziecka.

§ 28

 1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 2. Rodzice obowiązani są do:
 3. przestrzegania niniejszego statutu;
 4. regularnego kontaktowania się z nauczycielem;
 5. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

-za każdą godzinę (ponad bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7:00 do 12:00) korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki:

1) 1,00 zł,

2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,

3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.

 • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
 • natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
 • przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola, zgodnie § 15 przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
 • usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.
 • Rodzice mają prawo do:
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
 • ochrony danych osobowych;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola;
 • W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznanego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

ROZDZIAŁ VII

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 29

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.

§ 30

 1. Rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zapisu.
 3. Rekrutacja może być prowadzona z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 4. Rekrutacja odbywa się wsposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.
 5. Podczas rekrutacji obowiązują następujące kryteria:
 6. w pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są dzieci uczęszczające do Przedszkola w roku poprzednim,
 7. dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły,
 8. rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola,
 9. dzieci z terenu gminy Kraków.
 10. Jeżeli w Przedszkolu są wolne miejsca mogą być przyjmowane dzieci z poza Gminy Kraków.
 11. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w Przedszkolu, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.
 12. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do Przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie (w terminie 7 dni) do dyrektora Przedszkola. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. Po tym terminie rodzic ma prawo odwołać się do organu prowadzącegoPrzedszkole.
 13. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć dziecko do Przedszkola w czasie trwania roku szkolnego.
 14. W przypadku rezygnacji z usług Przedszkola, rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.

§ 31

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
 2. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres 2 miesięcy),
 3. nieobecności dziecka w Przedszkolu (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
 4. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
 5. utajnienia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
 6. zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, specjalistami świadczącymi wykwalifikowana pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną.
 7. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
 4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
 5. Dyrektor  udostępnia treść Statutu w sekretariacie oraz na stronie internetowej Przedszkola.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.
Organ prowadzący: Alicja Kulczycka